O nás

Náš tím:

Andrej Návojský

Andrej je lektor a metodik interkultúrneho, pamäťového a anti-diskriminačného vzdelávania v Nadácii Milana Šimečku. Venuje sa podpore učiteľov a učiteliek základných škôl v reflexii tém identity, rozmanitosti a vedomej práce s predsudkami vo vyučovaní; vzdelávaniu stredoškolákov a stredoškoláčok v téme diskriminácie s využitím rovesníckeho vzdelávania a umeleckých foriem. Spolupracuje tiež s organizáciou Indícia v podpore učiteľov a učiteliek v konštruktivistickom pedagogike a s organizáciou Mareena pri vzdelávaní lídrov pracujúcich s komunitami cudzincov a migrantov na Slovensku. Andrej Návojský je spoluautorom viac ako 30 metodických príručiek pre základné a stredné školy.  Andreja stretnete školiť na putovnej výstave Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny Frankovej, v projekte Rozmanité školy, IWalks a vzdelávacom kurze Ako učiť o holokauste dnes?

Kontakt: andrej@nadaciams.sk

Kristána Grečková

Kristína Grečková je lektorka a projektová manažérka v rámci programu Vedieť nestačí Nadácie Milana Šimečku. Vyštudovala históriu na Masarykovej univerzite v Brne so zameraním na moderné dejiny a multikultúrnu spoločnosť. V rámci Nadácie sa venuje predovšetkým rozvoju pamäťového vzdelávania na Slovensku. Je spoluzodpovedná za projekty putovná výstava Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny Frankovej, IWalks a vzdelávacom kurze Ako učiť o holokauste dnes?

Kontakt: kristina@nadaciams.sk

Michal Keim

Michal Keim je projektový manažér programu Vedieť Nestačí Nadácie Milana Šimečku. Zodpovedá za vzdelávacie projekty pre učiteľov a študentov ako Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny Frankovej , vzdelávací portál Stories that move, aplikácia IWalks ako aj vzdelávací kurz Ako učiť o holokauste dnes?. Ako vyštudovaný historik spája svoju 11 ročnú prax z neformálneho a zážitkového vzdelávania mládeže i dospelých s vedením projektov, rozvojom pamäťového vzdelávania na Slovensku. Vďaka práci v Nadácii prispieva k rozvoju otvorenejšej spoločnosti, ktorá príjma rozmanitosť, akceptuje ľudské práva a učí sa zo svojej minulosti. Ako externý školiteľ sa zapája do školení učiteľov v programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) a kurzov Outward Bound Slovensko.

Kontakt: michal@nadaciams.sk

Peter Dráľ

Peter Dráľ je externý spolupracovník Nadácie Milana Šimečku. Ako lektor a metodik sa venuje ľudskoprávnemu, interkultúrnemu a inkluzívnemu vzdelávaniu. Je autorom a spoluautorom viacerých metodických príručiek a vzdelávacích programov pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Podieľal sa aj na výskume predsudkov a stereotypov v školskom prostredí. V súčasnosti v nadácii koordinuje medzinárodný projekt Stories that Move.


Želáme si spoločnosť, ktorá si pamätá, oceňuje rozmanitosť a umožňuje rozvoj každého človeka.

Nadácia nesie meno významného československého disidenta, filozofa a spisovateľa Milana Šimečku (*1930 – ✝1990). Vznikla v roku 1991 a pomáhala s demokratizačnými procesmi a budovaním občianskej spoločnosti. Od revolúcie prešlo Slovensko dlhú cestu, s ktorou sa vyvíjalo aj naše smerovanie. Chceme Slovensko ako otvorenú krajinu, ktorej záleží na ľudských právach a odmieta nenávisť. Vďaka rešpektovaniu rozmanitosti dokáže naplno využiť potenciál nás všetkých. Preto vzdelávame a podporujeme okrem iných aj žiakov, učiteľov, zamestnancov samospráv a verejnosť. K zložitým problémom pristupujeme citlivo, s rešpektom a systematicky. Zohľadňujeme potreby komunít aj jednotlivcov.

Naša vízia

Veríme, že Slovensko raz môže byť krajinou, v ktorej sa dokážeme poučiť z vlastnej minulosti, budeme rešpektovať jedinečnosť každého jej obyvateľa a budeme schopní napĺňať ideál otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Naša misia

V duchu myšlienky Milana Šimečku „Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom“ sa v rámci programov Vedieť nestačí, Spoločnosť pre všetkých a [fjúžn] usilujeme rozvíjať otvorenú občiansku spoločnosť, obhajovať ľudské a menšinové práva, zlepšovať postavenie znevýhodnených skupín, vzdelávať o rozmanitosti a vychovávať k vzájomnému rešpektu.

Naše aktivity

V nadácii kombinujeme víziu s drobnou prácou a pomáhame tým, na ktorých sa zabúda. Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí, umožňujeme vzájomné spoznávanie a zbližovanie jednotlivcov a skupín. Počas našej existencie sme vydali viac ako 100 publikácií na rôzne témy a vyškolili sme niekoľko tisíc ľudí vrátane pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín. V rámci našich programov Vedieť nestačí a Spoločnosť pre všetkých uplatňujeme princípy pamäte, rozmanitosti a inklúzie. Organizujeme festival [fjúžn] – najväčšie kultúrno-komunitné podujatie o migrácii a cudzincoch na Slovensku. Silný dôraz na realizáciu rôznych vzdelávacích projektov sú jadrom aktivít nadácie.

Viac nájdete na: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené